ТОВ "Май-Авто"
запит кредитної історії
Угода стосовно надання кредитним бюро кредитної історії користувача та обробку даних, які вона містить.
Натискаючи кнопку «Відправити» та підтверджуючи запит одноразовим паролем я даю згоду на доступ і отримання своєї кредитної історії в ТОВ "Українське Бюро кредитних історій"/ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» в порядку, передбачених ст.11 Закону України« Про організацію формування та обігу кредитних історій »та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Одночасно я надаю дозвіл на передачу, зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації щодо себе, а також надаю згоду ТОВ" Українське бюро кредитних історій"/ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» на збір, зберігання і використання інформації з інших джерел, яка впливає на можливість виконання моїх зобов'язань у відповідності до ст.9, ст.11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».
Також я згоден з тим, що в разі неналежного виконання своїх зобов'язань ТОВ «Українське бюро кредитних історій»/ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», де буде зберігатися і оброблятися моя кредитна історія, розмір фінансової відповідальності ТОВ «Українське бюро кредитних історій»/ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» перед мною обмежується розміром, який вказаний в договорі про надання інформаційних послуг укладеному між ТОВ «Українське бюро кредитних історій»/ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», які надають дані та ТОВ «Май-Авто»/ТОВ "Сіроко Фінанс", які отримують дані.

Соглашение по предоставлению кредитным бюро кредитной истории пользователя и обработке данных, содержащихся в ней.
Нажимая кнопку «Отправить» и подтверждая запрос одноразовым паролем, я даю согласие на доступ и получение своей кредитной истории в ООО "Украинское Бюро кредитных историй"/ООО «Первое всеукраинское бюро кредитных историй» в порядке, предусмотренных ст.11 Закона Украины «Об организации формирования и обращения кредитных историй» и в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных».

Одновременно я предоставляю разрешение на передачу, хранение, использование и распространение через Бюро кредитных историй информации о себе, а также разрешаю ООО "Украинское бюро кредитных историй"/ООО «Первое всеукраинское бюро кредитных историй» на сбор, хранение и использование информации из других источников , которая влияет на возможность выполнения моих обязательств в соответствии со ст.9, ст.11 Закона Украины "Об организации формирования и обращения кредитных историй".
Также я согласен с тем, что в случае ненадлежащего выполнения своих обязательств ООО «Украинское бюро кредитных историй»/ООО «Первое всеукраинское бюро кредитных историй», где будет храниться и обрабатываться моя кредитная история, размер финансовой ответственности ООО «Украинское бюро кредитных историй»/ООО «Первое всеукраинское бюро кредитных историй» передо мной ограничивается размером, указанным в договоре о предоставлении информационных услуг заключенном между ООО «Украинское бюро кредитных историй»/ООО «Первое всеукраинское бюро кредитных историй», которые предоставляют данные и ООО «Май-Авто»/ООО "Сироко Финанс", которые получают данные.